Pályázati kiírás a DOSz elnöki vezető tisztségére

PÁLYÁZAT
A Doktoranduszok Országos Szövetsége Elnöksége pályázatot ír ki a szervezet
elnöki
vezető tisztségének betöltésére a 2017.11.25-ei küldöttgyűlés döntését követően azonnali hatállyal és 2018. december 31. közötti időtartamra.


 Az Alapszabály 26.§ (1) bekezdése értelmében elnöknek választható bármely, magyarországi állami és az állam által elismert nem állami doktori képzést folytató felsőoktatási intézményben jogviszonnyal rendelkező doktorandusz vagy doktorjelölt.


Az elnököt az Alapszabály 26.§ (2) bekezdése értelmében a Küldöttgyűlés egyszerű többséggel, titkos szavazással választja meg két évre. Ebben az esetben a tört mandátumból fennálló időre.


Az elnöki tisztséggel összefüggő összeférhetetlenségi okokat az Alapszabály 29. § tartalmazza.


Az Alapszabály 19. § (2) bekezdés alapján az elnök feladatai különösen: szervezi és irányítja a DOSz tevékenységét, összehangolja a DOSz szerveinek működését, vezeti az elnökséget és irányítja a titkárságot; képviseli a DOSz-t, nyilatkozatot tehet; levezeti a Küldöttgyűlés és az elnökség üléseit; gyakorolja a DOSz-t megillető tulajdonosi és munkáltatói jogokat; kinevezheti az elnökhelyettes(eke)t; az elnökségi tagok tekintetében utasítási joggal rendelkezik; irányítja a DOSz gazdálkodását; javaslatot tehet eseti bizottság létrehozására és annak tagjaira, illetve az ilyen bizottság megszüntetésére; meghatározott feladatok ellátására az elnökséggel egyetértésben elnöki megbízottakat nevezhet ki; irányítja a  jogsegély-szolgálat munkáját; a DOSz kiadványainak felelős kiadója.


Az elnöki vezető tisztség elnyerése érdekében benyújtandó pályázat részeként csatolni kell a pályázó szakmai és tudományos önéletrajzát, az iskolai végzettséget és nyelvtudást igazoló okiratok másolatát, a vezetői elképzeléseit tartalmazó motivációs levelet vagy programot, a pályázó doktorandusz jogviszonyának igazolását vagy doktorjelölt jogviszonyának igazolását és a nyilatkozatát, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a döntéshozatalban résztvevő személyek és testületek a benyújtott pályázatot megismerjék.


A pályázatot 2017. november 17. 12 óráig kell két darab eredeti, valamennyi oldalát aláírt példányban leadni a Doktoranduszok Országos Szövetsége titkárságán ügyleti időben (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/a.), továbbá PDF-formátumban beküldeni az iroda@dosz.hu és az fb2017@dosz.hu e-mail címre.
 

Budapest, 2017. 11. 06. 


Tokody Dániel s.k.

ügyvivő elnök