Pályázat Tudományos Osztály elnöki tisztségre

Pályázat

 a Doktoranduszok Országos Szövetségének Elnöksége

pályázatot ír ki

a Doktoranduszok Országos Szövetség tudományos osztályainak

elnöki tisztségeinek betöltésére

(mindösszesen 11 fő részére)

 

A Doktoranduszok Országos Szövetsége (a továbbiakban: DOSZ) a tudományos osztályok rendszerén keresztül tudományos és közösségi hálózatot hozott létre a magyarországi és a kárpát-medencei magyar doktoranduszok számára, megteremtve ezzel egy olyan tudományos fórumot, amely a szakmai érintkezésen túl a tudományos közéletben tevékenykedő fiatal értelmiségiek személyes kapcsolatteremtésének helyszíne is egyben.

A DOSZ Elnöksége pályázatot ír ki a Doktoranduszok Országos Szövetsége tudományos osztályainak elnöki tisztségeinek betöltésére (mindösszesen 22 fő részére) 2024. szeptember 1-től 2025. augusztus 31-ig terjedő időszakra.

A DOSZ az alábbi tudományos osztályok elnöki tisztségeire ír ki pályázatot:

 1. Fizikai Tudományok Osztálya
 2. Földtudományok Osztálya
 3. Hadtudományi Osztály
 4. Hittudományi Osztály
 5. Irodalomtudományi Osztály
 6. Kommunikáció- és Médiatudományi Osztály
 7. Műszaki Tudományok Osztálya
 8. Nyelvtudományi Osztály
 9. Orvos- és Egészségtudományi Osztály
 10. Rendészettudományi Osztály
 11. Zenetudományi Osztály

A DOSZ Alapszabályának 18-22.§-a rendelkezik az osztályokról (https://www.dosz.hu/dokumentumok/jogi_dokumentumok/alapszabaly). A DOSZ Alapszabályának 20. § (4) értelmében a „A tudományos osztály elnöke lehet bármely, magyarországi állami, vagy az állam által elismert nem állami felsőoktatási intézmény doktori képzésében jogviszonnyal rendelkező doktorandusz vagy doktorjelölt, valamint a Magyar Doktorandusz Közösség bármely tagszervezetének doktorandusza és minden olyan személy, akinek a fentiek szerinti hallgatói jogviszonya két évnél nem régebben szűnt meg és doktori disszertációját még nem védte meg.”

A DOSZ Alapszabályának 20. § (1) értelmében a tudományos osztály elnökének feladatai és kötelezettségei különösen,

 1. felügyelni a tudományos osztály szabályos működését;
 2. kapcsolatot tartani a DOSZ Elnökségével és tudományos osztályaival;
 3. összehívni és vezetni a tudományos osztály üléseit;
 4. szervezni és irányítani a tudományos osztály éves tevékenységét;
 5. gondoskodni a DOSZ Elnöksége által, a tudományos osztály rendelkezésére bocsátott költségvetési források szabályszerű felhasználásáról;
 6. évente írásban beszámolni a DOSZ Elnökségének az Elnökség által meghatározott időpontban a tudományos osztály tárgyévi tevékenységéről és jövőbeni terveiről és
 7. teljesíteni a jelen Alapszabály vagy a tudományos osztály ügyrendje által meghatározott bármely más feladatot vagy kötelezettséget.

A DOSZ Alapszabályának 20. § (5) és 24. § (8) bekezdése alapján a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó

 1. szakmai és tudományos önéletrajzát,
 2. a vezetői elképzeléseit tartalmazó motivációs levelet vagy programot,
 3. a doktorandusz vagy doktorjelölti jogviszonyának hivatalos igazolását és
 4. a nyilatkozatát, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a döntéshozatalban résztvevő személyek és testületek a benyújtott pályázatot megismerhetik.
 5. az elnöki ciklus során megvalósítandó szakmai rendezvények részletes leírását és gazdasági tervét (munkaterv és költségvetési terv mintája szerint);
 6. két doktori fokozattal rendelkező egyetemi oktató vagy kutató aláírt ajánlását, amelyek alátámasztják a jelölt szakmai alkalmasságát a tisztség betöltésére.

*Ajánlások a tudományos osztályok tervezett programjaira vonatkozóan a 2024. szeptember 1-től 2025. augusztus 31-ig terjedő időszakra:

a) a tudományterület doktorandusz hallgatóit összefogó magyarországi konferencia szervezése;

b) a tudományterület magyar ajkú doktoranduszait összefogó Kárpát-medencei konferencia szervezése;

c) nemzetközi konferencia szervezése;

d) intézménylátogatás (pl. más egyetemek doktori iskoláinak felkeresése egynapos rendezvény keretében, más doktori iskolákban folyó képzés megismerése céljából);

e) tanulmányi kirándulás itthon és/vagy külföldön.

A pályázatot 2024. július 14-ig kell megküldeni elektronikusan (valamennyi csatolt dokumentumot – kivéve a doktorandusz vagy doktorjelölti jogviszony igazolását, az ajánlásokat, valamint a munkatervet és költségvetési tervet – AVDH hitelesítéssel ellátva vagy a csatolt dokumentumokat aláírást követően szkennelve) az elnok@dosz.hu, az info@dosz.hu és az fb@dosz.hu e-mail címekre.

A beérkezett pályázatokat a DOSZ Elnöksége bírálja el. A Felügyelő Bizottság minden érintettet legkésőbb 2024. július 30-ig értesít a döntésről. A megválasztott osztályelnökökkel a DOSZ önkéntes szerződést köt.

 

Debrecen, 2024. június 30.

Eredményes felkészülést kívánva:

Molnár Dániel s.k.

elnök

Doktoranduszok Országos Szövetsége