Pályázat FELÜGYELŐBIZOTTSÁG TAG tisztség betöltésére

PÁLYÁZAT
a Doktoranduszok Országos Szövetsége pályázatot ír ki
FELÜGYELŐBIZOTTSÁG TAG
tisztség betöltésére 3 fő részére   
 
A Doktoranduszok Országos Szövetsége (a továbbiakban: DOSZ) Alapszabályának 15.§ (1) bekezdése alapján a Felügyelő Bizottság (a továbbiakban: FB) a DOSZ munkájának törvényességi felügyeletét, gazdálkodásának ellenőrzését végző testület, feladatainak részletes leírása a 15.§ (4) bekezdésében található. 
 
A Felügyelő Bizottság tagjait nyilvános pályázat alapján a Küldöttgyűlés választja meg 1 (egy) év időtartamra, jelen esetben 2019. január 1. és 2019. december 31. közötti időtartamra.  
 
Az Alapszabály 24. § (6) értelmében az FB tagjának választható bármely, nagykorú, büntetlen előéletű magyar állampolgár, aki a jelentkezési határidőn belül érvényes pályázatot nyújtott be. Az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat az Alapszabály 27.§-a tartalmazza.   
A pályázat részeként a pályázónak csatolni kell:
a) szakmai és tudományos önéletrajzot,
b) nyilatkozatot, hogy megválasztása esetén bemutatja az 1 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványát
c) a nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a döntéshozatalban résztvevő személyek és testületek a benyújtott pályázatot megismerhetik.  
 
A felügyelő bizottsági tagság összeférhetetlen mindenfajta DOSZ-on belüli további megbízatással, tisztséggel. A Felügyelő Bizottság tagjai nem vállalhatják operatív feladatok elvégzését (Alapszabály 27. § (4) bekezdés).  
 
A pályázatot 2018. október 12-én éjfélig kell postára adni, ajánlott, tértivevényes formában vagy ugyanaznap 14.00 óráig személyesen zárt borítékban leadni a Doktoranduszok Országos Szövetsége titkárságán (1055 Budapest, Falk Miksa utca 1. Falk1 Edutus Ház Rendezvényközpont). A borítékra mindkét esetben rá kell írni: „Pályázat a DOSZ Felügyelő Bizottsági tagi tisztségére”.
A pályázatot elektronikus úton, PDF-formátumban is meg kell küldeni az iroda@dosz.hu email címre, legkésőbb 2018. október 14-én éjfélig. Az elektronikus pályázatnak tartalmaznia kell a postai feladóvevény vagy az átvételi elismervény beszkennelt másolatát.   
 
A pályázatok formai követelményeknek való megfelelőségét az elnök vagy az általa kijelölt személy vagy személyek ellenőrzi és egy alkalommal jogosult hiánypótlást kérni.  
 
 
Budapest, 2018. szeptember 27. 
Szabó Péter s. k.       
elnök 
 
A felhívás itt letölthető.