Pályázat ELNÖKI tisztség betöltésére

PÁLYÁZAT
a Doktoranduszok Országos Szövetsége pályázatot ír ki
ELNÖK
tisztség betöltésére 2019. január 1. és 2019. december 31. közötti időtartamra 
 
  A Doktoranduszok Országos Szövetsége (a továbbiakban: DOSZ) Alapszabályának 10.§ (1) bekezdése alapján az Elnökség a DOSZ végrehajtó testülete, mely az elnökből és legalább 5 legfeljebb 8 elnökségi tagból áll, az Elnökség feladatainak részletes leírása a 10.§ (4) bekezdésében található. Az elnökre vonatkozó további információt a 12.§ tartalmazza.  
 
Az elnököt nyilvános pályázat alapján a Küldöttgyűlés választja meg 1 (egy) év időtartamra, jelen esetben 2019. január 1. és 2019. december 31. közötti időtartamra.  
 
Az Alapszabály 24. § (5) értelmében a DOSZ elnökének vagy elnökségi tagjának választható bármely, magyarországi állami, vagy az állam által elismert nem állami felsőoktatási intézmény doktori képzésében jogviszonnyal rendelkező doktorandusz vagy doktorjelölt, aki a jelentkezési határidőn belül érvényes pályázatot nyújtott be. Az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat az Alapszabály 27.§-a tartalmazza. 
 A pályázat részeként a pályázónak csatolni kell:
a) szakmai és tudományos önéletrajzát,
b) a vezetői elképzeléseit tartalmazó motivációs levelet vagy programot,
c) a doktorandusz vagy doktorjelölti jogviszonyának igazolását és
d) a nyilatkozatát, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a döntéshozatalban résztvevő személyek és testületek a benyújtott pályázatot megismerhetik.  
 
A pályázatot 2018. október 12-én éjfélig kell postára adni, ajánlott, tértivevényes formában vagy ugyanaznap 14.00 óráig személyesen zárt borítékban leadni a Doktoranduszok Országos Szövetsége titkárságán (1055 Budapest, Falk Miksa utca 1. Falk1 Edutus Ház Rendezvényközpont). A borítékra mindkét esetben rá kell írni: „Pályázat a DOSZ Elnöki tisztségére”.
A pályázatot elektronikus úton, PDF-formátumban is meg kell küldeni az iroda@dosz.hu email címre, legkésőbb 2018. október 14-én éjfélig. Az elektronikus pályázatnak tartalmaznia kell a postai feladóvevény vagy az átvételi elismervény beszkennelt másolatát.   
 
A pályázatok formai követelményeknek való megfelelőségét a Felügyelő Bizottság ellenőrzi és egy alkalommal jogosult hiánypótlást kérni.  
 
Budapest, 2018. szeptember 27. 
Szabó Péter s. k.       
elnök 
 
A felhívás itt letölthető.