Közlemény

Az Alkotmánybíróság megsemmisítette azt a szabályt, miszerint a nyelvvizsga szintje alóli mentesítés a doktori képzés tekintetében nem illeti meg a doktori képzésre jelentkező hallgatót, a doktorandusz hallgatót és a doktorjelöltet.

Az Alkotmánybíróság a III/4827/2021. sz. ügyben, 2022. április 5. napján kelt határozatával azon az alapon semmisítette meg a vonatkozó rendelkezést, hogy az ellentétes az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdésével, ugyanis törvényi szinten lett volna szükség rendelkezni a fogyatékossággal élő hallgatók nyelvvizsga követelmények alóli mentesülésének lehetőségéről.

Az Alkotmánybíróság határozatában azt is kiemelte, hogy a megsemmisített rendelkezés ellenére nem keletkezik joghézag a kérdésben, ugyanis a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 49. § (8) bekezdése alapján a fogyatékossággal élő hallgatókat szükség esetén mentesíteni kell a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól, azonban a mentesítés kizárólag a mentesítés alapjául szolgáló körülménnyel összefüggésben biztosítható és nem vezethet a doktori fokozat megszerzéséhez szükséges alapvető tanulmányi követelmények alóli felmentéshez.

Az Alkotmánybíróság szerint az, hogy egy fogyatékossággal élő személy képes-e a nyelvvizsga-követelmények teljesítésére vagy sem, és így mentesítése – részben vagy egészben – indokolt-e, szakkérdés.

Az Alkotmánybíróság azonban határozatában arra is rámutatott, hogy a felsőoktatási intézményeknek lehetőségük van arra, hogy a vonatkozó szakterület tudományos követelményeire figyelemmel a mentesítést ne csak az érintett fogyatékosságára, hanem a képzés sajátosságaira tekintettel is értékeljék. Az Alkotmánybíróság szerint tehát elképzelhető olyan doktori képzés, ahol a tudományos sajátosságokra tekintettel nem adható felmentés a nyelvvizsga követelmények alól, ezt azonban az intézménynek minden esetben, objektív, felülbírálatra alkalmas módon kell megindokolnia. Az Alkotmánybíróság ezen felül azt is kívánatosnak tartotta, hogy a jelentkező megfelelően tájékozódjon az általa választott képzés követelményeiről és a mentesítés lehetőségéről.

A fenti döntéssel kapcsolatban szervezetünk az alábbiakra szeretne felhívni a figyelmet. A doktori képzés hatályos rendszerében a doktori fokozat megszerzéséhez két idegen nyelv, a tudományterület műveléséhez szükséges ismeret megléte szükséges. A két idegen nyelvből azonban kizárólag egy nyelv esetében kötelező jogszabály által a nyelvvizsga megléte. A fenti rendelkezések tehát kizárólag egy nyelv esetében alkalmazhatók változtatás nélkül, természetesen a nyelv tekintetében, amelyik esetében a felsőoktatási intézmény nyelvvizsga letételét követeli meg.

Abban az esetben ha a felsőoktatási intézmény a második nyelv esetében szintén nyelvvizsgát követel meg, a fenti rendelkezések és a mentesítés szabályai szintúgy irányadók.

Ezzel szemben nem lesznek alkalmazhatók a fenti rendelkezések a nyelvvizsgától eltérő, nyelvi kompetenciák számonkérésére vonatkozó szabályokra. Felhívjuk a felsőoktatási intézmények figyelmét arra, hogy ilyen esetekben is mindig figyelembe kell venni az Alaptörvény XV. cikk (5) bekezdésében foglalt államcélt, a fogyatékossággal élő személyek védelmét.

A Doktoranduszok Országos Szövetsége ezen felül kívánatosnak tartja a doktori képzés nyelvi követelményeinek egységesítését, beleértve a fenti probléma megnyugtató rendezését, amely egyensúlyt teremt a tudomány műveléséhez elengedhetetlenül szükséges nyelvi kompetenciák elsajátításának követelménye és a fogyatékossággal élő személyek speciális helyzete között.

A döntés teljes szövege elérhető itt: http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/00dca6f8b14aa9f7c12587b200602b2d/$FILE/Sz_III_4827_2021.pdf