Konferenciafelhívás Horizontok és dialógusok

Neveléstudományi és romológiai konferencianapok a Pécsi Tudományegyetemen a Neveléstudományi Intézet és az „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola szervezésében.

Pécs, 2015. május 6-9.
Helyszín: Pécs, Pécsi Tudományegyetem Ifjúság úti Campus
A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Neveléstudományi Intézete és az “Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola hármas konferencia megrendezését határozta el. Az intézethez és a doktori iskolához köthető hagyományos konferenciák programját időben és műfajokban összehangolja, lehetőséget adva a transzdiszciplináris összefüggések artikulációjának erősítésére.
A konferencia vertikális fókuszait a hagyományos konferenciák kontextusai, narratív dimenziói határozzák meg:
VI. Iskola a társadalmi térben és időben
Bemutatkozási lehetőség hazai és külföldi doktoriskolák hallgatói, védés előtt álló doktorjelöltjei számára. A konferencia a jelentkezők saját kutatási területeihez kapcsolódó multidiszciplináris sokszínűségre mint értékre tekint, s igyekszik az azonos karrierszakaszban lévő szakemberek transzdiszciplináris dialógusait elősegíteni.
III. Autonómia és Felelősség - Tanulásközpontú pedagógia konferencia, a pedagógusképzés reformjának folytatása
A pécsi, regionális, országos, és nemzetközi diskurzusokat egyaránt megszólaltató konferencia fókuszában a tanulásközpontú és kompetencia alapú neveléstudományi és pedagógiai diskurzusok, eredmények megjelenítése áll. Ez a harmadik alkalom a pedagógusképzés reformájának folytatásaként megvalósított törekvéseket állítja a középpontba. Nemcsak a pécsi törekvéseket szeretnénk bemutatni, hanem ez alkalommal a kaposvári, debreceni és szegedi neveléstudományi műhelyeknek is kitüntetett figyelmet szeretnénk szentelni a hármas konferencia során.
 
IV. Romológus Konferencia
A konferencia célcsoportja kettős. Egyrészt a pécsi egyetemen tanult, végzett romológus hallgatókat, szólítja meg, mutassák meg, merre tartanak, meddig jutottak saját szakmai területükön. Másrészt a romológia különböző területein alkotó, publikáló elismert szakembereket várjuk a rendezvényre, hogy az egyes szekciók munkájában kibontakozó párbeszéd lehetőségeit tovább gazdagítsuk. Egy-egy szekción belül – társadalomtudományok, nyelvészet, nevelésszociológia – a tudomány várának különböző szintjein dolgozó kutatók képviseltetik magukat a képzett és tudományosan minősített szakemberektől, PhD hallgatókon át egészen az egyetemi képzésben éppen tevékenyen tanuló diákokig. Ebben az évben a nemzetközi kitekintés, a nemzetközi kapcsolatok megjelenítése egy újabb fontos területe a konferenciának.
A konferenciák közötti kapcsolatot részben a fenti tematikus fókuszok, részben horizontális narratívák képviselik:
1.       Kompetencia alapú pedagógusképzés intézményfejlesztési kontextusban
 
A kompetencia alapú pedagógusképzés modelljei, a tanulásközpontú megközelítések elméleti és gyakorlati területei mindig valamilyen intézményi, intézményfejlesztési kontextusban jelennek meg ezen a horizonton. Vagyis nem egyszerűen egy kompetencia alapú megközelítés, hanem annak szerves részeként annak intézményi kontextusa is a részét képezi ennek a horizontnak.
 
2.       Inkluzivitás-interkulturalitás
 
Az inkluzív pedagógiai és társadalmi környezet ismérvei, tapasztalatai, eredményei állnak a középpontban, különös hangsúllyal az interkulturalitás, a diverzitás, a dialógus jelentőségére. Elengedhetetlen hangsúlyt képeznek azok a felismerések, útmutatások, amelyeket a romológia nyújthat számunkra ezen a területen.
 
3.       Multiperspektivitás
 
Az eddigi eredményekre építve, hagyományainkból kiindulva fő törekvésünk az, hogy napjainkban forrás- és problémaközpontú, a tanári kompetenciák fejlesztéséhez hozzájáruló, térben és időben komparatív áttekintéseket nyújtó, a diakrón és szinkrón szempontokat együttesen érvényesítő, a hallgatók aktivitására, kutatásaira építő, a hazai és európai értékek mellett a nem nyugati kultúrákra is figyelmet fordító, új forráscsoportokat fókuszba állító, kutatás-módszertani értelemben is korszerű neveléstörténet és összehasonlító neveléstudomány művelése jelenjen meg a pedagógusképzésben.
 
Jelentkezni lehet akár csak az egyik, akár mindhárom konferenciára!
A három fókusz - az előző években megszokott módon - továbbra is három külön konferenciának felel meg! Így valaki akár három konferencia hivatalos résztvevője is lehet a négy nap alatt!
 
Részvételi formák

A részvétel díjtalan, viszont regisztrációhoz kötött, különösen igaz ez a műhelyfoglalkozások esetében, ahol korlátozott számban tudunk jelentkezőket fogadni! A konferenciára oktatók, kutatók és hallgatók mellett várjuk a közoktatásban dolgozó pedagógusokat is.

 

       előadás nélküli résztvevő
       szekció előadás (15 perc előadás, 5 vita)
       szimpózium előadás (50 perc előadás, 25 perc vita)
       élmény és/vagy tanulásközpontú műhelyfoglalkozás (90 perc)
       tudományos poszter előadás
       Pecha-Kucha
 
 
A jelentkezés online lehetséges a www.kompetenspedagogus.hu honlapon.
 
A konferenciával kapcsolatos kérdéseiket az alábbi e-mail címen várjuk: hdkonf2015@pte.hu
 
A jelentkezés határideje: 2015. február 22. 20.00 óra
 
A konferencia elnöki bizottsága: Prof. Dr. Kéri Katalin, Dr. habil. Orsós Anna, Dr. Arató Ferenc
 
A konferencia szervezőbizottsága: Dr. Varga Aranka, dr. Kopházi-Molnár Erzsébet, Márhoffer Nikolett, Szalacsi Alexandra, Szücs-Rusznak Karolina, Trendl Fanni