Pályázat ETIKAI BIZOTTSÁGI TAG tisztség betöltésére

Pályázat
a Doktoranduszok Országos Szövetsége pályázatot ír ki 
ETIKAI BIZOTTSÁGI TAG
tisztség betöltésére 3 fő részére.  
 
A Doktoranduszok Országos Szövetsége (a továbbiakban: DOSZ) Alapszabályának 2. számú melléklete rendelkezik a DOSZ Etikai kódexéről, melynek 5.§ fogalmazza meg az Etikai Bizottság tagjainak választására vonatkozó szabályokat.  
 
Az Etikai Bizottság tagjait a Küldöttgyűlés egyszerű többséggel, titkos szavazás útján választja egy évre.  
 
Az Etikai Bizottság tagja az lehet, aki
a) valamely magyarországi állami és az állam által elismert nem állami felsőoktatási intézmény doktori képzésében jogviszonnyal rendelkező doktorandusza vagy doktorjelöltje, valamint
b) a Küldöttgyűlés tagjai legalább 1/5-ének írásbeli ajánlásával rendelkezik.  
 
Felhívom a pályázók szíves figyelmét arra, hogy a DOSZ alábbi pozícióinak egyidejű betöltése összeférhetetlen az etikai bizottsági tagsággal:
a) a DOSZ tisztségviselő;
b) a Felügyelő Bizottság tag;
c) tudomány osztály elnöke, alelnöke és referense.  
 
A pályázat részeként a pályázónak csatolni kell:
a) szakmai és tudományos önéletrajzot, 
b) az iskolai végzettséget és nyelvtudást igazoló okiratok másolatát,
c) doktorandusz vagy doktorjelölt jogviszony igazolását, mely nem lehet régebbi a pályázat benyújtását megelőző 30 napnál,
d) a felhívás melléklete szerinti nyilatkozatot aláírva, szkennelve a Küldöttgyűlés tagjainak legalább 1/5-étől (tagok: http://dosz.hu/szervezet/doktorandusz_onkormanyzatok)
e) nyilatkozatot, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a döntéshozatalban résztvevő személyek és testületek a benyújtott pályázatot megismerjék.  
 
A pályázatot 2018. október 12-én éjfélig kell postára adni, ajánlott, tértivevényes formában vagy ugyanaznap 14.00 óráig személyesen zárt borítékban leadni a Doktoranduszok Országos Szövetsége titkárságán (1055 Budapest, Falk Miksa utca 1. Falk1 Edutus Ház Rendezvényközpont). A borítékra mindkét esetben rá kell írni: „Pályázat Etikai Bizottsági tagi tisztségre”. 
 
A pályázatot elektronikus úton, PDF-formátumban is meg kell küldeni az iroda@dosz.hu email címre, legkésőbb 2018. október 14-én éjfélig. Az elektronikus pályázatnak tartalmaznia kell a postai feladóvevény vagy az átvételi elismervény beszkennelt másolatát.   
 
A pályázatok formai követelményeknek való megfelelőségét a Felügyelő Bizottság ellenőrzi és egy alkalommal jogosult hiánypótlást kérni. 
 
 
 Budapest, 2018. szeptember 27.  
 
Szabó Péter s. k. elnök 
 
A felhívás itt letölthető.