PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A BELÜGYI TUDOMÁNYOS TANÁCS A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA MEGOLDÁSOK
ALKALMAZÁSÁNAK GYAKORLATI LEHETŐSÉGEI A BELÜGYMINISZTÉRIUMBAN ÉS AZ IRÁNYÍTÁSA ALÁ
TARTOZÓ SZERVEZETEKNÉL című PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
 
MEGHOSSZABÍTOTT HATÁRIDŐ: 2019. OKTÓBER 31.
 
I. A pályázat preambuluma
Napjainkban, vagyis a tudásalapú, vagy más szóhasználatban az információs társadalom korában
a társadalom tagjai szeme előtt egy újfajta ipari forradalom zajlik, melynek ténye sok esetben nem
is tudatosul a hétköznapi emberekben. Az új jelenségek, társadalmi igények, modern
eszközrendszerek, valamint az új tudományos eredmények, illetve az ezekből eredő új
lehetőségek széles társadalmi rétegeket érintenek, az élet minden területére beszivárognak,
kihatással vannak az egyének magánéletére, a társadalmi szervezetek, a gazdasági és állami
szereplők tevékenységére, továbbá a társadalmi entitások közötti kapcsolatokat, folyamatokat is
mélyrehatóan átalakítják.
Ennek, a gazdaságtörténészek szerint negyedik ipari – információs – forradalomnak egyik legfőbb
kihívása az, hogy az információs társadalmak jelenlegi fejlődési szakaszában az információs
rendszerek által folyamatosan előállított és bennük tárolt hatalmas, erőforrásként is értelmezhető
információtömeget milyen mértékben, milyen hatékonysággal képesek feldolgozni és a
társadalmak hasznára fordítani.
Az információs társadalom jelenlegi fejlődési szakaszában közép- és hosszútávon azok a
társadalmak lesznek képesek hatékonyan és eredményesen működni, valamint egymással
együttműködni, melyek a természeti erőforrásokat költséghatékonyan hasznosítják, a társadalmi
és gazdasági folyamatokat pontosan elemzik, értékelik, az új tudományos eredményeket
innovatívan, pragmatikusan hasznosítják.
Az információtömeg robbanásszerű növekedése a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó
többek között rendészeti, nemzetbiztonsági, vízügyi és önkormányzati szektorra is jellemző,
ugyanakkor a rendelkezésre álló információk mennyisége, összetettsége okán, valamint a
rendelkezésre álló humán erőforrások által hatékonyan már nem feldolgozhatók, így a bennük
rejlő potenciál teljes spektrumukban nem kiaknázható. E jelenség hátrányos következményeinek
csökkentése érdekében elengedhetetlenül szükséges korunk egyik legnagyobb vívmányában és
legintenzívebben kutatott területében, a mesterséges intelligenciában (a továbbiakban: MI) rejlő
lehetőségeket tanulmányozni, valamint különös tekintettel rendvédelmi, nemzetbiztonsági,
vízügyi és önkormányzati szempontok szerint kutatni is. Rendészeti területen ugyan már léteznek
működő – jellemzően hibrid, tehát különböző technológiákat ötvöző – kísérleti MI megoldások,
azonban ezek konkrét rendvédelmi feladatokhoz és konkrét jogszabályi keretekhez történő
adaptálása jelentős kihívás.
Az MI rendszerek kutatása, valamint hatékony alkalmazása azonban nem csak rendészeti
szempontból indokolható, mivel Magyarország információs társadalmának fejlődése, illetve az
ország versenyképességének növekedése tekintetében is stratégiai jelentőséggel bírhat, ezért
indokolt egy egységes MI politika és stratégia kidolgozása. Ugyanakkor az MI rendszerek
alkalmazhatóságával összefüggésben széleskörű társadalmi együttműködésre is szükség van az
állami, az önkormányzati, a gazdasági szereplők, valamint a felsőoktatási és tudományos szektor
között.
Prognosztizálható, hogy az MI megoldások az információs társadalmak életében már a közeli
jövőben kiemelt szerepet fognak betölteni, így védelmükre is kiemelt figyelmet kell fordítani.
Egyrészt az általuk betöltött funkciók alapján lehetnek elsődleges célpontok, illetve az
interdependencia jelensége okán a kieső funkció hatásából eredően másodlagos célpontok. Az MI
megoldásokra (infrastruktúrák és rendszerek) más országok kiberhadviselési rendszerei, a
kiberbűnözés és a kiberterrorizmus tekinthet célpontként, de meg kell említeni, hogy az ipari
kémkedés is megjelenhet az új, vagy újszerű kutatási eredmények megszerzése kapcsán. Fentiekre
tekintettel a védelemre az MI rendszerek kialakításának és üzemeltetésének minden szakaszában
kiemelt figyelmet kell fordítani.
A potenciális MI kutatási irányok mindegyikére igaz az, hogy az MI megoldások gyakorlati
megvalósításán túl a jogszabályi keretek kidolgozása is alapos munkát igényel. Ez kiemelten igaz
a társadalmi folyamatokba, környezetükbe aktívan beavatkozó megoldások (például az önvezető
járművek) szabályozására, mivel itt nem meglévő jogszabályokat kell módosítani, hanem olyan,
eddig nem kidolgozott elveket kell megalkotni, melyek a társadalmat kiemelten
foglalkoztathatják. Ennek okán szükséges alaposan megvizsgálni, hogy az MI kapcsán
értelmezhető autonómiának, illetve adaptivitásnak mekkora szabadságfokot lehet engedni és
milyen, prioritásokat kell megfogalmazni az adott jogszabályi keretek közötti.
Kutatni szükséges továbbá, hogy az MI rendszerek alkalmazása milyen hatásokat indukál egy
szervezet életében, milyen érzéseket vált ki a munkatársakban, hiszen az emberi erőforrások
háttérbe szorulnak (élőmunkaerő igénye, így a bérjellegű kiadások is redukálódnak), fontosságuk
csökken, azonban az emberi felügyeletnek, döntésnek – felelősségnek – továbbra is
megkerülhetetlen tényezőnek kell maradnia.
Az MI megoldások bevezetése – hasonlóan más informatikai rendszerekhez – minden funkcióra
kiterjedő szimulációt, tesztelést, megbízhatósági vizsgálatokat kell végezni és ki kell dolgozni a
technológiához fűződő tanúsítási rendszert, ezért nyilvánvalóan az informatikai
tudományterületen is célszerű kutatásokat végezni.
A fentiekre figyelemmel a Belügyi Tudományos Tanács pályázatot hirdet mesterséges
intelligencia megoldások témakörben annak érdekében, hogy írásra serkentse mindazokat, akik
valamilyen módon érintettek, illetve érdekeltek a meghirdetett témakörökben. A pályázat
meghirdetésének célja, hogy az állomány tagjainak szakmai ismereteit és értékes gyakorlati
tapasztalatait felhasználja, valamint a téma iránt érdeklődő szakemberek véleményét és javaslatait
megismerje.
A pályaművek elsősorban az életszerű, valós problémára megoldást kínáló ötletek
rendszerszemléletű megközelítéssel történő megoldásokat mutassanak be, tehát ne műszaki és
matematikai megközelítésű tartalmat tükrözzenek.
 
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A PÁLYÁZATRÓL ITT