Pályázat a Doktoranduszok Országos Szövetségének Elnöksége pályázatot ír ki a Doktoranduszok Országos Szövetség tudományos osztályainak elnöki tisztségeinek betöltésére

A Doktoranduszok Országos Szövetsége (a továbbiakban: DOSZ) a tudományos osztályok
rendszerén keresztül tudományos és közösségi hálózatot hozott létre a magyarországi és a
kárpát-medencei magyar doktoranduszok számára, megteremtve ezzel egy olyan
tudományos fórumot, mely a szakmai érintkezésen túl a tudományos közéletben
tevékenykedő fiatal értelmiségiek személyes kapcsolatteremtésének helyszíne is egyben.
 
A DOSZ Elnöksége pályázatot ír ki a Doktoranduszok Országos Szövetsége tudományos
osztályainak elnöki tisztségeinek betöltésére (mindösszesen 4 fő részére) 2019. október 15. -
2020. augusztus 31. közötti időtartamra.
 
1. Fizikai Tudományok Osztálya
2. Hittudományi Osztály
3. Kommunikáció- és Médiatudományi Osztály
4. Orvos- és Egészségtudományi Osztály
 
A DOSZ Alapszabályának 18-22.§-a rendelkezik az osztályokról
(http://www.dosz.hu/dokumentumok/egyeb_dokumentumok). A tudományos osztály
elnökére vonatkozó szabályokat a 20.§ tartalmazza, mely (4) bekezdése szerint tudományos
osztály elnöke lehet bármely, magyarországi állami, vagy az állam által elismert nem állami
felsőoktatási intézmény doktori képzésében jogviszonnyal rendelkező doktorandusz vagy
doktorjelölt, valamint a Magyar Doktorandusz Közösség bármely tagszervezetének
doktorandusza.
 
A tudományos osztály elnökének feladatai és kötelezettségei különösen, de nem
kizárólagosan:
a) felügyelni a tudományos osztály szabályos működését;
b) kapcsolatot tartani a DOSZ Elnökségével és tudományos osztályaival;
c) összehívni és vezetni a tudományos osztály üléseit;
d) szervezni és irányítani a tudományos osztály éves tevékenységét,
e) a belső szabályzatok alapján rendelkezésre bocsátott költségvetési források
szabályszerű felhasználása,
f) évente írásban beszámolni a DOSZ Elnökségének a tudományos osztály
tevékenységéről és terveiről.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) szakmai és tudományos önéletrajzát,
b) a vezetői elképzeléseit tartalmazó:
ba) motivációs levelet: elképzelések az adott tudományos osztály céljaival, működésével,
terveivel kapcsolatban maximum 5 oldal terjedelemben,
bb) programot*: a tervezett programok célja, helye, ideje, témája a mellékelt
formanyomtatvány alapján (rövid, legfeljebb két oldalas szöveges összefoglalás, mely
tartalmazza, hogy megvalósítani kívánt program mivel járul hozzá a DOSZ
tudományszervezési törekvéseihez, az osztály/osztályok által megszólítani kívánt
doktoranduszok tudományos törekvéseihez és/vagy szakmai, emberi közösségének
építéséhez),
c) a doktorandusz vagy doktorjelölti jogviszonyának igazolását,
d) a nyilatkozatát, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a döntéshozatalban résztvevő
személyek és testületek a benyújtott pályázatot megismerhetik,
e) az elnöki ciklus során megvalósítandó szakmai rendezvények részletes leírását és
gazdasági tervét (formanyomtatvány alapján, .xls(x) formátumban),
f) két doktori fokozattal rendelkező egyetemi oktató vagy kutató ajánlását, amelyek
alátámasztják a jelölt szakmai alkalmasságát a tisztség betöltésére.
 
*A tudományos osztályok ajánlott programjai: a 2019. október 15.-től 2020. augusztus 31-ig
terjedő időszakra:
a) A tudományterület doktorandusz hallgatóit összefogó magyarországi konferencia
szervezése.
b) A tudományterület magyar ajkú doktoranduszait összefogó Kárpát-medencei
konferencia.
c) Nemzetközi konferenciák szervezése.
d) Intézménylátogatás (pl. más egyetemek doktori iskoláinak felkeresése egynapos
rendezvény keretében, más doktori iskolákban folyó képzés megismerése).
e) Tanulmányi kirándulás itthon és/vagy külföldön.
 
A pályázatot 2019. október 10-ig kell megküldeni elektronikusan (csatolt dokumentumokat
szkennelve költségvetési terv, munkaterv) az elnok@dosz.hu, az iroda@dosz.hu és az fb@dosz.hu e-mail címekre.
A beérkezett pályázatokat a DOSZ Elnöksége bírálja el, minden érintettet legkésőbb 2019.
október 15-ig értesítünk. A megválasztott osztályelnökökkel a DOSZ önkéntes szerződést köt.
 
Budapest, 2019. szeptember 13.
Eredményes felkészülést kívánva:
 
Szabó Péter
Elnök
 
Doktoranduszok Országos Szövetsége