PÁLYÁZAT a Doktoranduszok Országos Szövetsége pályázatot ír ki ELNÖK tisztség betöltésére 2020. január 1. és 2020. december 31. közötti időtartamra

A Doktoranduszok Országos Szövetsége (a továbbiakban: DOSZ) Alapszabályának 10.§ (1)
bekezdése alapján az Elnökség a DOSZ végrehajtó testülete, mely az elnökből és legalább 5
legfeljebb 8 elnökségi tagból áll, az Elnökség feladatainak részletes leírása a 10.§ (4)
bekezdésében található. Az elnökre vonatkozó további információt a 12.§ tartalmazza.
 
Az elnököt nyilvános pályázat alapján a Küldöttgyűlés választja meg 1 (egy) év időtartamra,
jelen esetben 2020. január 1. és 2020. december 31. közötti időtartamra.
 
Az Alapszabály 24. § (5) értelmében a DOSZ elnökének vagy elnökségi tagjának választható
bármely, magyarországi állami, vagy az állam által elismert nem állami felsőoktatási
intézmény doktori képzésében jogviszonnyal rendelkező doktorandusz vagy doktorjelölt, aki
a jelentkezési határidőn belül érvényes pályázatot nyújtott be. Az összeférhetetlenségre
vonatkozó szabályokat az Alapszabály 27.§-a tartalmazza.
 
A pályázat részeként a pályázónak csatolni kell:
a) szakmai és tudományos önéletrajzát,
b) a vezetői elképzeléseit tartalmazó motivációs levelet vagy programot,
c) a doktorandusz vagy doktorjelölti jogviszonyának igazolását és
d) a nyilatkozatát, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a döntéshozatalban résztvevő
személyek és testületek a benyújtott pályázatot megismerhetik.
A pályázatot 2019. október 25-én éjfélig kell postára adni, ajánlott, tértivevényes formában
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 1. Falk1 Edutus Ház Rendezvényközpont). A borítékra rá kell
írni: „Pályázat a DOSZ Elnöki tisztségére”.
A pályázatot elektronikus úton, PDF-formátumban is meg kell küldeni az iroda@dosz.hu e-
mail címre, legkésőbb 2019. október 27-én éjfélig. Az elektronikus pályázatnak tartalmaznia
kell a postai feladóvevény vagy az átvételi elismervény beszkennelt másolatát.
 
Budapest, 2019. szeptember 24.
 
Szabó Péter 
elnök